ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

DiscussionStarted byRepliesLast post
การตั้งชื่อรายวิชาในระบบ YRU e-Learning Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Fri, 2 Aug 2019, 9:05 AM
ประกาศ สำรวจรายวิชาที่มีอยู่ในระบบ YRU e-Learning Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Tue, 24 Apr 2018, 1:23 PM
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) Picture of ผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ดูแลระบบ (Admin) 0 ผู้ดูแลระบบ (Admin)
Thu, 2 Feb 2017, 8:53 AM
ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Mon, 23 Jan 2017, 1:48 PM
ประกาศให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 Picture of ผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ดูแลระบบ (Admin) 0 ผู้ดูแลระบบ (Admin)
Thu, 19 Jan 2017, 3:58 PM
ให้นักศึกษารหัส 58 เข้าปฐมนิเทศเพื่อเตรียมสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านเทคโนโลยี Picture of ผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ดูแลระบบ (Admin) 0 ผู้ดูแลระบบ (Admin)
Thu, 22 Dec 2016, 2:15 PM
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลส่งเสริมการใช้ YRU e-Learning ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Picture of ผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ดูแลระบบ (Admin) 0 ผู้ดูแลระบบ (Admin)
Tue, 13 Dec 2016, 3:25 PM
5 อันดับ อาจารย์ที่มีรายวิชาในระบบ YRU e-Learning มากที่สุด Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Wed, 26 Oct 2016, 9:45 AM
ขอรับการประเมินภาระงานบทเรียน YRU e-Learning สำหรับอาจารย์ Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Thu, 8 Sep 2016, 1:50 PM
ปฏิทินวิชาการ สอบวัดความรู้ทางด้านไอทีให้กับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 56-57 Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Wed, 20 Apr 2016, 10:37 AM
รายงายสถิติการใช้งานระบบ YRU e-Learning Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Wed, 20 Apr 2016, 10:36 AM
Workshop : การใช้ระบบ YRU e-Learning (สำหรับอาจารย์) Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Mon, 15 Feb 2016, 9:04 AM
อบรม(Training) หลักสูตรอีเลิร์นนิ่งขั้นต้น (สำหรับอาจารย์) Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 1 ดร.ศิริชัย นามบุรี
Mon, 10 Aug 2015, 8:19 AM
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อดิจิตอลมีเดีย “Thailand Digi Challenge 2015” ภายใต้แนวคิด “รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Thu, 18 Jun 2015, 9:37 AM
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วม Workshop " YRU e-Learning" Picture of รัตนาภรณ์ ศรีหาพล รัตนาภรณ์ ศรีหาพล 0 รัตนาภรณ์ ศรีหาพล
Thu, 11 Jun 2015, 11:39 AM
อบรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา (ส าหรับนักศึกษาชั้นปี 3 และ 4) ทุกสาขาวิชา Picture of รัตนาภรณ์ ศรีหาพล รัตนาภรณ์ ศรีหาพล 0 รัตนาภรณ์ ศรีหาพล
Sat, 6 Jun 2015, 11:01 AM
ประชุมระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง (National e-Learning Seminar and Workshop ครั้งที่ 10) Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Wed, 1 Apr 2015, 2:40 PM
รายงานผลการติดตามการพัฒนาบทเรียนและการนำไปใช้ของผู้ที่เข้าอบรมฯ ปีงบฯ 2557 Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 1 ธนภัทร นาคิน
Mon, 1 Dec 2014, 10:56 AM
หลักสูตรพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง ปีการศึกษา 2557 Picture of ดร.ศิริชัย นามบุรี Admin ดร.ศิริชัย นามบุรี Admin 0 ดร.ศิริชัย นามบุรี Admin
Sun, 19 Oct 2014, 2:52 PM
การพัฒนาการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง 1 รายวิชา ภาระงาน 3 หน่วยชั่่วโมง Picture of ดร.ศิริชัย นามบุรี Admin ดร.ศิริชัย นามบุรี Admin 0 ดร.ศิริชัย นามบุรี Admin
Mon, 29 Sep 2014, 8:48 AM
การแนะนำการใช้ระบบ YRU e-Learning ให้แก่นักศึกษา และปัญหาที่พบบ่อย Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Wed, 3 Sep 2014, 9:51 AM
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง eL2014 Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Wed, 3 Sep 2014, 9:18 AM
การทำภาพ 3 มิติ ด้วย Microsoft office Power point Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Mon, 18 Aug 2014, 8:01 AM
อบรมการผลิตบทเรียน YRU e-Learning ให้แก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 Picture of รัตนาภรณ์ ศรีหาพล รัตนาภรณ์ ศรีหาพล 0 รัตนาภรณ์ ศรีหาพล
Fri, 4 Jul 2014, 9:11 AM
อบรมการผลิตบทเรียน YRU e-Learning ให้แก่อาจารย์คณะครุศาสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Fri, 4 Jul 2014, 8:57 AM
การให้บริการ YRU e-Learning Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Wed, 11 Jun 2014, 8:50 AM
อบรมการใช้งาน YRU e-Learning คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ Picture of รัตนาภรณ์ ศรีหาพล รัตนาภรณ์ ศรีหาพล 0 รัตนาภรณ์ ศรีหาพล
Thu, 5 Jun 2014, 11:40 AM
อบรม eLearning YRU LMS รุ่นที่ 2 วันที่ 15 พ.ค. 2557 Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 1 ธนภัทร นาคิน
Mon, 12 May 2014, 1:49 PM
กำหนดรายการติดตามและประเมินผลการผลิตบทเรียน YRU e-Learning Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Fri, 4 Apr 2014, 10:35 AM
การใช้อีเลิร์นนิ่งระบบใหม่ของมหาวิทยาลัย Picture of ผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ดูแลระบบ (Admin) 0 ผู้ดูแลระบบ (Admin)
Fri, 14 Mar 2014, 10:32 AM
ม.เชียงใหม่ จัดการเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557 Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Fri, 7 Mar 2014, 8:44 AM
ม.ราชภัฏสวนดุสิต จัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ด้าน e-Learning เรื่อง “A day of future with e-Learning” Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Fri, 7 Mar 2014, 8:43 AM
การประเมินผลการสร้างรายวิชาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบ YRU e-Learning Picture of รัตนาภรณ์ ศรีหาพล รัตนาภรณ์ ศรีหาพล 0 รัตนาภรณ์ ศรีหาพล
Thu, 20 Feb 2014, 9:03 AM