ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ธนภัทร นาคิน
ประกาศ สำรวจรายวิชาที่มีอยู่ในระบบ YRU e-Learning
by ธนภัทร นาคิน - Tuesday, 24 April 2018, 1:23 PM
 

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดูแลระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Learning) เว็บไซต์ elearning.yru.ac.th เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันผู้ดูแลระบบพบว่า รายวิชาในระบบมีจำนวนมาก แต่ส่วนน้อยรายวิชาที่มีอยู่ในระบบจะนำมาใช้กับการเรียนการสอนจริง 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสำรวจรายวิชาที่ใช้งานกับการเรียนการสอนจริง จึงขอให้อาจารย์ในสังกัดของท่านตรวจสอบรายวิชาของตนเอง และให้แจ้งผลการใช้งานกลับภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ เว็บไซต์ gg.gg/elearning61-1 ถ้าหากไม่มีการแจ้งผลกลับหรือรายวิชานั่นๆไม่ได้ใช้งาน ทางผู้ดูแลระบบจะลบรายวิชาของท่านออกจากระบบ ทั้งนี้เพื่อลดพื้นที่เครื่องแม่ข่ายและขับเคลื่อนการใช้งานระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 1/2561

เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน