ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ธนภัทร นาคิน
การตั้งชื่อรายวิชาในระบบ YRU e-Learning
by ธนภัทร นาคิน - Friday, 2 August 2019, 9:05 AM
 

เรียน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน

        เนื่องจากปัจจุบันมีอาจารย์หลายท่านให้ความสนใจกับการสอนเสริมผ่านระบบ YRU e-Learning มากขึ้น เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและการค้นหารายวิชาของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบ จึงขอให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่มีรายวิชาอยู่ในระบบ ให้ตั้งชื่อรายวิชาของตนเองใหม่ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ขอกำหนดการตั้งชื่อรายวิชาดังนี้

               - ชื่อเต็ม / Course shot name เป็น
                  ชื่อเต็มของวิชา ตามด้วย เทอม/ปีการศึกษา (ชื่อผู้สอน)
                  เช่น ภาษาไทยพื้นฐาน 1/2559 (อาจารย์ราชภัฏ ยะลา)

               - รหัสรายวิชา เป็น
                 รหัสรายวิชา ตามด้วย 3 อักษรแรกของชื่อผู้สอนตัวอักษรภาษาอังกฤษ
                 เช่น 102001RAJ

         ทั้งนี้ ขอให้อาจารย์ดำเนินการเปลี่ยนชื่อรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นี้ (ดูวิธีการเปลี่ยนชื่อรายวิชา ตามเอกสารที่แนบมานี้) หากอาจารย์ไม่เปลี่ยนชื่อรายวิชา ทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อรายวิชาให้เอง

         จึงเรียนมาเพื่อทราบ