Topic outline

 • หลักการบริหารธุรกิจ

  สวัดดีนักศึกษา ที่น่ารักทุกคนครับ

  ขอต้อนรับสู่ รายวิชา หลักการบริหารธุรกิจ

  อ.ได้จัดไฟล์ PDF เอกสารประกอบการเรียนพร้อม

  เนื้อหาสไลด์ประกอบการสอนเพื่อให้นักศึกษาโหลด

  ไปใช้ในการประกอบการเรียนและอ่านทบทวน

  ขอให้มีความสุขกับการเรียนวิชานี้นะครับ

  อ.สุเมธ เมฆ

 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

 • บทที่ 2 การจัดการทางการเงิน

 • บทที่ 3 การบัญชี

 • บทที่ 4 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน

 • บทที่ 5 การตลาด

 • บทที่ 6 การจัดการองค์การ

 • บทที่ 7 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 • บทที่ 8 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง