แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมาย ลักษณะสําคัญ วัตถุประสงค์ และประเภทของการสื่อสาร องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร สาขาวิชาด้านนิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน บทบาท หน้าที่ ตลอดจนอิทธิผลของการสื่อสารที่มีต่อสังคม