ความหมาย วิวัฒนาการ บทบาทและประเภทของการสื่อสารออนไลน์ ประโยชน์ของสังคมออนไลน์ การสื่อสารข้อมูลออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ และการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม