แนวคิด ความสำคัญ องค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เครื่องมือสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว และการสร้างสารเพื่อการโน้มน้าวใจ รวมทั้งการสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้