ความหมาย ความสำคัญ  บทบาท  ประโยชน์  ประเภท และกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  วิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงาน ตลอดจนการจัดนำเสนอโครงการวิจัย ออกแบบ  วิเคราะห์ข้อมูล  วิธีการนำเสนอผลงานวิจัย