ศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์  อภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎี  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิชาการ บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการงานวิชาการ การพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษา การบริหารจัดการชั้นเรียน การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ การจัดทำโครงงานทางวิชาการ การจัด ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารและจัดการงานวิชาการ จรรยา บรรณของผู้บริหารและการจัดการงานวิชาการ

      ฝึกบริหารจัดการงานวิชาการ การจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการทางวิชาการ การรายงานผลการดำเนินงานโครงงานทางวิชาการ  

      เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานทางวิชาการ สามารถให้คำแนะนำผู้อื่นในการบริหารงานวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์