รายวิชายุทธศาสตร์การสอนและการเรียนรู้อิสลามศึกษาเป็นรายวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน ระบบการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนรู้ร่วมสมัย มาตรฐานการเรียนรู้  สามารถใช้เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้สำหรับการสอนอิสลามศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ สามารถพัฒนายุทธศาสตร์การสอนและการเรียนรู้อิสลามศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์