ศึกษา วิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความสำคัญ เป้าหมาย และวิธีการวิจัยในอิสลามศึกษา พัฒนาการของการแสวงหาความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัยการวิจัยในชั้นเรียน การสร้างเครื่องมือวิจัย การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล การเขียนรายงาน การนำเสนอผลการวิจัย และการฝึกปฏิบัติการวิจัย การศึกษาค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  การพัฒนาผู้เรียน และการเรียนการสอน การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย จรรยาบรรณในการทำวิจัย