หลักการ พื้นฐานการทำงานกราฟิก องค์ประกอบของศิลปะและทฤษฎีสีที่มีอิทธิพลต่อความคิด ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบกราฟิก  ฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์จากโปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารในสื่อประเภทต่างๆ