หลักการแต่งหน้า และการออกแบบเครื่องแต่งกาย เทคนิคและเทคนิคพิเศษ การแต่งหน้าแต่งกายให้เหมาะสมกับบทบาท เนื้อเรื่อง ฝึกปฏิบัติแต่งหน้า และออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับงานทางด้านนิเทศศาสตร์