แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ การละเมิดสิทธิ การหมิ่นประมาท ความรับผิดชอบ จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชนต่อสังคม สิทธิในการสื่อสาร กฎหมายที่เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ การโฆษณา ภาพยนตร์ กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์