หลักการ เทคนิค กลวิธี กระบวนการในการนำเสนอข้อมูล ภาพและเสียง โดยอาศัยวิธีการหลอมรวมสื่อชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการสื่อสารประกอบการนำเสนอ การใช้กล้องถ่ายรูป กล้องวีดิทัศน์ ฝึกปฏิบัติการนำความรู้มานำเสนอข้อมูล สถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน