หลักการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เทคนิคการหาข่าว การพิจารณาความสำคัญ ประเด็นและความน่าสนใจของข่าว คุณค่าข่าว การายงานข่าวประเภทต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวและสื่อข่าวทั้งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อชุมชนพหุวัฒนธรรม