หลักการ และแนวคิด รูปแบบและโครงสร้างของข่าว การกำหนดและติดตามประเด็นข่าว แหล่งข่าว คุณค่าข่าว เทคนคิดการสื่อข่าวและเขียนข่าวในสื่อประเภทต่าง ๆ การรายงานข่าวกับความรับผิดชอบต่อสังคม กฏหมายที่เกี่ยวข้องก้บการสื่อข่าว จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าว การเขียนข่าวและการรายงานข่าวในสื่อประเภทต่าง ๆ กรณีศึกษารูปแบบข่าวในส่วนท้องถิ่น ส่วนกลางและประเทศเพื่อนบ้าน