แนวคิด ทฤษฎีทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ  บทบาทของเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศต่อการพัฒนาการเรียนรู้ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา  การออกแบบและฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  การสร้างสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปัญหา โน้มการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ