ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตในการศึกษาทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา การทำวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และการเขียนบทความทางวิชาการ