แนวคิด และทฤษฎีการรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ การแก้ปัญหา ภาพลักษณ์ในภาวะวิกฤต รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ การนาเทคนิคการสื่อสารต่างๆ มาใช้ในโครงการรณรงค์เพื่อ การประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อแบบต่างๆ การจัดทาแผนโครงการเพื่อนาไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง