วิชาการวางแผนการประชาสัมพันธ์ 

Public Relations Planning

-------------------------------------

อาจารย์ฎาวีณี ต่วนมูดอ

dawinee.t@yru.ac.th