การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

Radio and Television Studio

-------------------------------------------------

อาจารย์ฎาีณี ต่วนมูดอ

dawinee.t@yru.ac.th