วิชา การสื่อสารมวลชน
Mass Communication 
----------------------------
อาจารย์ฎาวีณี ต่วนมูดอ
dawinee.t@yru.ac.th