เป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา