พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารท้้งการฟัง อ่าน เขียน ฝึกการอ่านสิ่งตีพิมพ์ภาษาอังกฤษทางด้านนิเทศศาสตร์ เช่น ข่าว โฆษณษ บทความ เป็นต้น ฝึกจับใจความสำคัญ ฝึกการเขียนสรุปความข่าว ฝึกการฟังเพื่อความเข้าใจ โดยสามารถจับใจความสำคัญและรายละเอียดของบทสนทนา ข่าว สารคดี