วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

เป็นรายวิชาที่ว่าด้วยเรื่องการวางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง