(ภาษาไทย) ความรู้พื้นฐาน ความสำคัญเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา โครงสร้างและการทำหน้าที่ของร่างกาย คำศัพท์ทางกายวิภาคและสรีรวิทยา การเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ที่สำคัญในเด็กปฐมวัย ได้แก่ ระบบปกคลุมและผิวหนัง ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ และระบบภูมิคุ้มกัน การส่งเสริมสุขภาพตามระบบต่างๆ ที่สำคัญในเด็กปฐมวัย

(ภาษาอังกฤษ) Basic knowledge; Importance of anatomy and physiology; Structure and function of the body; terminology in anatomy and physiology; Changes in the important systems in early childhood, including the cover system and skin. Skeleton system, muscular system, circulatory system, respiratory system, urinary system, nervous system, endocrine system, genitourinary system, and the immune system, health promotion of important systems in early childhood.

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย   Food and Nutrition for Early Childhood                   3(2-2-5)

ความหมาย และความสำคัญของอาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการเตรียมอาหารที่ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและสุภาพของเด็กปฐมวัย การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและการจัดโปรแกรมอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย สุขาภิบาลอาหารและการจัดสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย ประเมินภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัย

Meanings and importance of food and nutrition to health of early childhood, practice in food preparation to promote developmental age and healthy of early childhood,  monitoring of nutrition surveillance and food program management for early childhood,  food sanitation and arrangement of a clean environment and safety,  assessment of  nutritional status of early childhood

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิดการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโดยใช้ดนตรี เพลง และกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะการใช้เครื่องดนตรีในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างน้อย 1 อย่าง ทดลองการใช้เครื่องดนตรี เพลง การเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย