แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานานาชาติและโลกาภิวัฒน์ทางการศึกษา การบริหารการศึกษาไทย การเปรียบเทียบการศึกษาของประเทศไทยกับกลุ่มประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกที่สนใจ การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การวิเคราะห์การบริหารการศึกษาของต่างประเทศ ความสามารถเลือกสรรลักษณะเด่นบางประการของการจัดการศึกษาในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับการบริหารการศึกษาของไทยเชิงพื้นที่

    ความสําคัญของสุขภาพและความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและความงาม การดูแลสุขภาพทั้งกายภาพ จิตใจและอารมณ์ด้วยวิธีการต่างๆ การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี การบริโภค การพักผ่อน การออกกําลังและบริหารร่างกายแบบต่างๆ การบริหารจิตด้วยการรักษาศีล การภาวนาสมาธิ โยคะ การควบคุม น้ำหนัก การประเมินสุขภาพ การดูแลความงาม (ผม ผิวหนัง เล็บ หน้าตา ฯลฯ) การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

ข้อความคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญวิวัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพ การจำแนกประเภทสิทธิและเสรีภาพ เนื้อหาและขอบเขตการจำกัดสิทธิและเสรีภาพการประกันและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลและโดยองค์กรสิทธิมนุษยชน และศึกษาสิทธิเสรีภาพเฉพาะเรื่องที่สำคัญ