ประเภทของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ประเภทและวิธีการทางสถิติพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก  ความแตกต่างระหว่างสถิตินอนพาราเมตริกและสถิติพาราเมตริกและการนำไปใช้  การฝึกปฏิบัติการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายผลการวิเคราะห์

แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ความสำคัญ แนวโน้มปัญหาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถิ่น สังคมไทยและสังคมโลก กระบวนการพัฒนาและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร สังคมและประเทศชาติเพื่อเสริมสร้างความตระหนักและแนวคิดใหม่ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนจริยธรรมในการสร้างและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการสร้างและหาประสิทธิภาพ รวมทั้งการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารทางวิชาการที่เป็นทางการ รูปแบบองค์ประกอบ เทคนิคการพูด การอ่าน การเขียนงานทางวิชาการในรูปแบบมาตรฐาน การฝึกทักษะการจัดการความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการติดต่อสื่อสาร การสืบค้น การนำเสนองานวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน