คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร / สาขาวิชาสุขศึกษา

4107321 ทันตสุขภาพ  2(2-0-4) Dental Health

ความสำคัญของสุขภาพปากและฟัน โครงสร้าง และหน้าที่ของฟัน  อันตรายจากการ  ใช้ฟันผิดหน้าที่ โรคเหงือก โรคฟันในเด็ก ปัญหาทันตสุขภาพ อาหารบำรุงเหงือกและฟัน การแปรงฟันที่ถูกวิธี การใช้สารฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ การใส่ฟันปลอมและการรักษาฟันปลอม การดูแลสุขภาพปากและฟัน  การบริการทันตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ  ทันตสุขศึกษา