การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทำความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  รูปแบบการวิจัย  การออกแบบการวิจัยกระบวนการวิจัย  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  สถิติเพื่อการวิจัย  การวิจัยในชั้นเรียน  การฝึก ปฏิบัติการวิจัยการนำเสนอผลงานวิจัย  การค้นคว้าศึกษางานวิจัยในการพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู้  การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย  การนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การจัดการความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

  1. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  รูปแบบการวิจัย  การออกแบบการวิจัยกระบวนการวิจัย             เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  สถิติเพื่อการวิจัย  การวิจัยในชั้นเรียน  การฝึก            ปฏิบัติการวิจัยการนำเสนอผลงานวิจัย  การค้นคว้าศึกษางานวิจัยในการพัฒนา      กระบวนการจัดการเรียนรู้  การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย  การนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การจัดการความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัด การเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมา และระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
ความหมายความสำคัญของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัั้นพื้นฐาน
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร การวิเคราะห์ การจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การใช้หลักสูตร
การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร

คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สี่เสาหลักของการเรียนรู้

การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา หน้าที่พลเมือง