วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตในท้องถิ่น

รายวิชานี้จะเน้นการใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนำแบบ  ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด

 คำอธิบายรายวิชา

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาหรับ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ฝึกการอ่านออกเสียง อักษร คำ ภาษาอาหรับให้ถูกต้อง เข้าใจหลักการสร้างคำ ประโยคพื้นฐาน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไป ในชีวิตประจำวัน

เป็นวิชาที่่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักภาษาอาหรับและ ทักษะเบื้องต้นสำหรับการสื่อสารภาษาอาหรับ ด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาษาอาหรับเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต

ความหมาย บทบาทและความสำคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศ และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาสารสนเทศและรวบรวมสารสนเทศเพื่อมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบ และขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน