คำอธิบายรายวิชา
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

       1106101  การประกันคุณภาพการศึกษา (Education Assurance)

เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดระบบและดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีการวัดผล

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมินผล

-สอบกลางภาค

-สอบปลายภาค

8

16

20%

30%

-วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน

-การทำงานกลุ่มและผลงาน

-การส่งงานตามที่มอบหมาย

         ตลอดภาคเรียนการศึกษา

  40%

-การเข้าชั้นเรียน

-การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน

         ตลอดภาคเรียนการศึกษา

    10%