ความสำคัญ ความหมาย ลักษณะ การวินิจฉัย และแนวทางบำบัดรักษาเด็กพิเศษ ประวัติการศึกษาด้านจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการรู้คิดเกี่ยวกับความบกพร่องในด้านต่างๆ และความยากลำบากในการเรียนรู้ รวมถึงจิตวิทยาสังคมของการมีปฏิสัมพันธ์ในโรงเรียนและสังคม และการเตรียมพร้อมของผู้ปกครองและครู

รายวิชา​ จิตวิทยา​สำหรับครู

คำอธิบายรายวิชา

วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ แนวทางการให้คำแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้สอน

1.ผศ.กรัณฑรัก​ข์​ วิทยอภิบาลกุล

2.ผศ.ดร.กฤษฎา​ กุณฑล​

3.อ.นุรฟิตตรี​ หะยีดารียอ