วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 ภาคเรียนที 2/2563

 1107135        อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย      Food and Nutrition for Early Childhood      3(2-2-5)

ความหมาย และความสำคัญของอาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการเตรียมอาหารที่ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและสุภาพของเด็กปฐมวัย การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและการจัดโปรแกรมอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย สุขาภิบาลอาหารและการจัดสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย ประเมินภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัย

Meanings and importance of food and nutrition to health of early childhood, practice in food preparation to promote developmental age and healthy of early childhood,  monitoring of nutrition surveillance and food program management for early childhood,  food sanitation and arrangement of a clean environment and safety,  assessment of  nutritional status of early childhood