ศึกษารวบรวมพื้นฐานทางการถ่ายทอดรูปแบบต่างๆจากวิชาพื้นฐานมาสร้างสรรค์รูปแบบของศิลปกรรม เพื่อให้รูปแบบของจิตรกรรมที่แปลกใหม่ มีความงามและเสรีภาพ

หลักการ รูปแบบ วิธีการและปฏิบัติงานออกแบบพื้นฐานจากการใช้ทัศนธาตุ และหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบ ที่สัมพันธ์กับลักษณะรูปแบบ และหัวข้อในการสร้างสรรค์