Drying for Renewable Energy Technology 3(2-2-5)

หลักการและพื้นฐานการอบแห้ง คุณสมบัติของอากาศชื้นและอากาศแห้ง ปริมาณความชื้นวัสดุอบแห้ง คุณสมบัติเชิงความร้อนในวัสดุอบแห้งโครงสร้างภายในของวัสดุอบแห้ง การเคลื่อนที่ของอากาศ การถ่ายเทมวลระหว่างวัสดุอบแห้งกับอากาศ ระบบการอบแห้งแบบต่างๆ การอบแห้งเมล็ดพืชอาหารและผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษาวัสดุที่อบแห้งแล้ว
การวิเคราะห์พลังงานที่ใช้ในการอบแห้ง การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการอบแห้งแบบต่างๆ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการอบแห้งแต่ละชนิดและการอบแห้งแบบพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิด