รู้และเข้าใจภาพรวมของการจัดการขยะมูลฝอย รู้แหล่งกำเนิด ชนิด องค์ประกอบ และคุณสมบัติของขยะมูลฝอย เข้าใจหลักการทางวิศวกรรมพื้นฐานในการจัดการขยะมูลฝอย การทิ้งขยะมูลฝอย การจัดการมูลฝอย ณ แหล่งเกิด การเก็บรวมรวบขยะมูลฝอยการขนถ่ายและการขนส่งขยะมูลฝอย การแปรรูปขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะมูลฝอย สามารถนำไปเป็นแนวคิดด้านการจัดการขยะมูลฝอยในระดับชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนมีทัศนะคติที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ

วิชา การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน หน่วยกิต 3(3-0-6) เป็นวิชาในโครงสร้างของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเป็นวิชาที่สอน แนวคิดเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ การจัดการน้ำสะอาด ภาวะมลพิษทางน้ำ และทางอากาศ การกำจัดน้ำเสีย มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และกากของเสียอันตราย การสุขาภิบาลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย สถานพักผ่อนหย่อนใจ การควบคุมสัตว์แทะทางด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมเสียงและรังสีอันตราย การประยุกต์แนวคิดในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน การบริหารงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ความเชื่อมโยงของชุมชนกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น กระบวนการค้นหาทางเลือก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร การปรึกษาหารือ การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์และการศึกษาชุมชน ทักษะการใช้เครื่องมือในการศึกษาและเก็บข้อมูล ตลอดจนการสื่อสารเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อชุมชน การวางแผนการดำเนินงานกับชุมชนตามหลักการและแนวทางที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน รวมถึงวัฒนธรรมชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายรายวิชา. นำเสนอผลการศึกษาสังเคราะห์และวิเคราะห์ประเด็นทางวิชาการที่น่าสนใจ ร่วมอภิปรายด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหัวข้อที่น่าสนใจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอกริบแนวคิดและ/หรือร่างโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักเรียน