หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่การดําเนินงานและการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้างหุ้นสวนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัดบริษัทมหาชนจํากัด และ รูปแบบอื่นๆ กฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าทรัพย์เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ค้ำประกัน จํานองจํานํา ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน ประกันภัย และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค อีกทั้ง พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อำนาจหน้าที่การดำเนินงานและการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัด และ รูปแบบอื่นๆ กฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าทรัพย์เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ค้ำประกัน จำนองจำนำ ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน ประกันภัย และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค อีกทั้ง พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับธุรกิจ หลักการใช้เหตุผลทางอุปนัยและนิรนัย เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน พีชคณิตเชิงเส้นและโปรแกรมเชิงเส้น ลำดับและอนุกรม และคณิตศาสตร์การเงิน

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเน้นการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน คำศัพท์ทางธุรกิจเกี่ยวกับการ บริหารสำนักงาน งานบุคคลากร การสนทนาทางโทรศัพท์ การจัดลำดับงานและการนัดหมายการติดต่อทั่วไปการสื่อสารภายในสำนักงาน จดหมายสอบถาม การสั่งซื้อ การแจ้งราคาสินค้า และการสมัครงาน 

ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ การรวบรวมและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การแจกแจงความถี่ การสุ่มตัวอย่าง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สมการถดถอยเพื่อพยากรณ์แนมโน้มทางธุรกิจ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้เลขดัชนี และการประยุกต์ใช้สถิติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสถิติต่าง ๆ